Drag mouse
to rotate!

Jacobsite

{111}

Jacobsite

{111}, modified

Jadeite

Tabular {100}

Jadeite

Prismatic {110}

Jurbanite

{110}, {011}